Skip to content

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η έκδοση οικοδομικής άδειας αποτελεί πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία.

Η KLIMAX διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες άμεσα και αποτελεσματικά.

Θέλουμε οι πελάτες μας να έχουν απόλυτη γνώση του έργου που μας αναθέτουν απο την πρώτη μέρα μέχρι την παράδοσή του.
Για τον λόγο αυτό σας αναλύουμε την διαδικασία:

Οι μηχανικοί της KLIMAX, στο My TEE μπορούν να εκδώσουν και να διαχειριστούν διοικητικές πράξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (εγκρίσεις, άδειες, αναθεωρήσεις).

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
[ Άρθρο 31 §1 ν.4495/17]

Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση για χορήγηση διοικητικής πράξης υποβάλλεται με συνημμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και διαβιβάζεται αρμοδίως στην Υ.ΔΟΜ.  
[ Άρθρο 38 ν.4495/17]

Σε περίπτωση που μια κατασκευή πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια, αυτομάτως κατατάσσεται στις αυθαίρετες κατασκευές. Κάτι που βάση νομοθεσίας συνεπάγεται υψηλά πρόστιμα για τον ιδιοκτήτη καθώς και άσκηση ποινικής δίωξης. Επιπροσθέτως, η μεταβίβαση μιας αυθαίρετης ιδιοκτησίας δεν είναι εφικτή. Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς την τεράστια σημασία της οικοδομικής άδειας.

Διαδικασία Ελέγχου οικοδομικής άδειας:

Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.

Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Διάρκεια Ισχύος:

 • 4 έτη
 • Για κτίρια με επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ. είναι τα 6 έτη.
 • Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας έχουν χρονική ισχύ 1 έτος
 • Άδεια κατεδάφισης ενός κτιρίου 6 μήνες.

Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, οι οικοδομικές άδειες δύναται να παραταθούν, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις από την νομοθεσία.

Χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας
Ο χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το πότε θα είναι πλήρης ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναλύουμε στην συνέχεια.
Από την στιγμή της συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων, η έκδοση της άδειας γίνεται εντός 45 ημερών.

Τι περιλαμβάνει η οικοδομική άδεια

Η οικοδομική άδεια περιλαμβάνει ένα σύνολο μελετών οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς.
Ειδικότερα, οι μελέτες αυτές είναι:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στατική μελέτη.
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίριο άνω των 300 τ.μ. και όγκου άνω των 1300 κ.μ. ή άνω των 3 ορόφων.
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου).
 • Μελέτη Θερμομόνωσης.
 • Μελέτη Καύσιμου αερίου.
 • Μελέτη Πυροπροστασίας.

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτεί μια σειρά δικαιολογητικών, ανάλογα πάντοτε με τον τύπο των εργασιών που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν.
Οι οικοδομικές άδειες κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες και μία που περιλαμβάνει τις εργασίες μικρής κλίμακας.
Ορισμένα από τα δικαιολογητικά απαιτούνται σε κάθε κατηγορία άδειας, ανεξαρτήτου τύπου εργασιών.


Αυτά είναι:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (συμπεριλαμβανομένου ΑΦΜ-ΔΟΥ, στοιχείων επικοινωνίας κλπ).
 • Τίτλος ιδιοκτησίας για κάθε ακίνητο.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο για κάθε ακίνητο.
 • Απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.
 • Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας.
 • Σε περίπτωση μίσθωσης, Ιδιωτικό Συμφωνητικό με σαφής όρους για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών).
 • Σε περίπτωση εργασιών σε υπάρχουσα οικοδομή, παλαιότερες οικοδομικές άδειες (πλήρη στοιχεία με αρχιτεκτονικές κατόψεις, διαγράμματα κάλυψης, σχέδια, τομές, όψεις, μηχανολογικά – υδραυλικά κλπ).
 • Έγγραφα πιστοποίησης ότι ένα υφιστάμενο κτίριο έχει ενταχθεί στον Νόμο Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (εάν υπάρχουν).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν κυρίως στοιχεία για τον ιδιοκτήτη και το ακίνητο.

Ωστόσο η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτεί και μια σειρά δικαιολογητικών από τον εκάστοτε μηχανικό που θα αναλάβει τις εργασίες.
Συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος της οικοδομικής άδειας τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων
 • Σχέδιο και Φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) όπου απαιτείται.
 • Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1]
 • Αιτιολογική έκθεση
 • Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, του e-ΕΦΚΑ και του οικείου δήμου
 • Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
 • Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται
 • Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων
 • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2]
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πυροπροστασία, η οποία συντάσσεται με βάση τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται.
 • Στις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση καύσιμου αερίου – Μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
 • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης.
 • Υποβολή του σχετικού εντύπου εισφοράς, σε περίπτωση εξαγοράς.
 • Διάγραμμα Δόμησης
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις για Στατική Επάρκεια

Σημαντικό να τονίσουμε ότι κάθε είδος οικοδομικής άδειας απαιτεί και κάποια διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα ανωτέρω που αναφέραμε απαιτούνται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και θεωρούνται από τα βασικά. Ωστόσο μπορεί να απαιτηθούν δικαιολογητικά – εγκρίσεις από διάφορες δημοτικές υπηρεσίες (Δασική Υπηρεσία, Αρχαιολογίες, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ.) ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες σας.

Λαμβάνοντας γνώση όλα τα ανωτέρω, δικαιολογημένα η έκδοση οικοδομικής άδειας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολεί τους ιδιοκτήτες πριν προβούν στην τελική τους απόφαση. Ωστόσο όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες δεν χρειάζεται να σας απασχολούν, αφού η εταιρεία μας θα φροντίσει για την διεκπεραίωση τους άμεσα και αποτελεσματικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:
Κατατίθενται στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ αλλά και για τη συνεργασία του με ΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:
Απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοανεγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., σε διαφορετική περίπτωση κατατίθεται μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Εισφορές ιδιοκτήτη για έκδοση οικοδομικής άδειας (ΙΚΑ)
Οι ασφαλιστικές εισφορές για έκδοση οικοδομικής άδειας στο ΙΚΑ και ειδικότερα για τις περιπτώσεις που αφορούν Σύμμεικτη κατασκευή ή κατασκευή Διπλής Τοιχοποιίας, είναι μειωμένες κατά 50% σύμφωνα με τον Πίνακα 2 μειωμένης εισφοράς κατά την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας.
Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ανάλογα το είδος της άδειας, κυμαίνεται μεταξύ των 10€ και 50€.

Share this post

Διαβάζουν επίσης