Skip to content

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.1 Χωρίς επέμβαση στις όψεις

1.1.1 Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

1.1.2 Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης:
α) Κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων.
β) Τομές.
γ) Φωτογραφίες όλων των όψεων.
1.1.3 Κατόψεις όλων των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση.
1.1.4 Δύο τομές στα επίπεδα που γίνονται οι επεμβάσεις και οι οποίες εκλέγονται ώστε να τέμνουν τα νέα δομικά στοιχεία.
Η σύνταξη των κατόψεων και των τομών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη.

1.2 Με επέμβαση και στις όψεις.

‘Οπως στο 1 και επιπρόσθετα (α) οι νέες όψεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, (β) σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.

1.3 Επέμβαση στις όψεις χωρίς αλλαγές στο εσωτερικό.
α) Τοπογραφικο διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
β) Φωτογραφίες των όψεων.
γ) Νέες όψεις συντεταγμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
δ) Σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.

1.4 Απλή συντήρηση χωρίς καμμιά επέμβαση.
α) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

1.5 Αντικατάσταση στέγης.
‘Οπως στην περιπτ.1.1 και επιπρόσθετα (α) όψεις, αν επηρεάζονται (β) λεπτομέρεια σε χαρακτηριστική θέση της στέγης, ή του δώματος κατά περιπτ.(γ) μελέτη της νέας στέγης σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:20.

1.6 Σ’όλες τις περιπτ.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 υποβάλλεται τεχνική έκθεση με πλήρη περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

2. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

2.1 Τοπογραφικό ενδεικτικό της θέσης του κτίσματος.
2.2 Περιγράμματα κατόψεων σε κλίμακα 1:100.
2.3 Σχηματικές τομές.
2.4 Φωτογραφίες όλων των όψεων.
2.5 Περιγραφή του κτιρίου και τον τρόπο αντιστήριξης των ομόρων ιδιοκτησιών όπου χρειάζεται.
(Σ.Σ Βλέπε οδηγία Υπουργείου Πολιτισμού για την κατεδάφιση κτηρίων και τα δικαιολογητικά)

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
3.1 Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
3.2 Τομές, κάθετες μεταξύ τους, με πλήρη στοιχεία υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης του εδάφους.
3.3 Κάτοψη χάραξης, με εξάρτηση από την ΟΓ και στάθμες υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης.
3.4 ‘Εκθεση με τα τυχόν μέτρα προστασίας των ομόρων ιδιοκτησιών και των πρανών της εκσκαφής.

4. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
4.1 Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο οποίο σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία που βρίσκονται τα δένδρα που πρόκειται να κοπούν σαφώς ορισμένα με εξάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου.
4.2 Φωτογραφίες.
4.3 Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δένδρων που πρόκειται να κοπούν.6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. Διαστάσεις Σχεδίου – Κλίμακες.
Τα σχέδια πρέπει να είναι διπλωμένα σε διαστάσεις (21 Χ 30).
1.1 ‘Οπου στις προδιαγραφές αναφέρονται κλίμακες, αυτές μπορούν να είναι λεπτομερέστατες κατά την κρίση του μελετητή.
Η υπηρεσία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλων σχεδίων μπορεί να επιτρέπει κλίμακες λιγότερο λεπτομερείς.

2. ΠΙΝΑΚΙΔΑ
2.1 Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στο κάτω δεξιά ορθογώνιο 21 Χ 30 του σχεδίου έτσι ώστε να φαίνεται όταν το σχέδιο είναι διπλωμένο.
2.2 Περιεχόμενα πινακίδας.
2.2.1 Εργοδότης.
2.2.2 ‘Εργο.
2.2.3 Θέση έργου (νομός πόλης ή οικισμός διεύθυνση).
2.2.4 Μελετητής.
2.2.5 Θέμα σχεδίου.
2.2.6 Αριθμός σχεδίου (με διαίρεση ανάλογα με το αν είναι γενικό αρχιτεκτονικό ή λεπτομέρεια κλπ. π.χ. (Α.1. ή Α.1) ανάλογη διάκριση πρέπει να υπάρχει και για τα Στατικά, τις εγκαταστάσεις, κλπ. (Σ.1. Υ.1. – Θ.1.)
2.2.7 Κλίμακα σχεδίου.
2.2.8 Περίοδος εκπόνησης της μελέτης π.χ. (Μάιος 1983).
2.2.9 Θέση υπογραφής και σφραγίδας μελετητού.

3. Γραφική παρουσίαση.
Η εμφάνιση όλων των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν πρέπει απαραίτητα να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.
3.1 Γενικά σχέδια.
3.1.1 Τα τεμνόμενα στοιχεία παρουσιάζονται με πιo έντονες γραμμές από τα προβαλλόμενα.
3.1.2 Υπάρχει γραφική διαφοροποίηση για τα διάφορα βασικά δομικά στοιχεία π.χ. (φέρων οργανισμός – οπτοπλινθοδομές – λιθοδομές – τοιχεία μπετόν – ελαφρά πετάσματα κλπ.).
3.2 Σχέδια λεπτομερειών.
3.2.1 Να υπάρχει διαφοροποίηση του κάθε υλικού.

4. Διαστάσεις στα σχέδια.
4.1 Στα γενικά σχέδια. ‘Ολες οι διαστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες πάνω σε άξονες παράλληλους με το κτίσμα.
4.2 Στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν όλες οι διαστάσεις, γενικές και επί μέρους όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται στα σχέδια λεπτομερειών. Στα γενικά σχέδια οι διαστάσεις είναι εκφρασμένες σε μέτρα και εκατοστά. Στα σχέδια λεπτομερειών σε εκατοστά και χιλιοστά.

5. Συσκευασία μελέτης.
 ‘Ολα τα στοιχεία μελέτης υποβάλλονται μέσα στο φάκελλο. Στο εξώφυλλο του φακέλλου υπάρχει ετικέτα τυποποιημένη για όλες τις μελέτες όπου υπάρχει θέση για τα βασικά στοιχεία της μελέτης. Εργοδότης – έργο – θέση έργου – μελετητές – περίοδος εκπόνησης μελέτης αριθμός άδειας και αναθεωρήσεως. Στην εσωτερική πλευρά του εξώφυλλου είναι κολλημένος ο πίνακας υποβαλλομένων στοιχείων – περιεχομένων της μελέτης. Μέσα στο φάκελλο οι επιμέρους μελέτες και όλα τα δικαιολογητικά, έντυπα κλπ. βρίσκονται σε υποφακέλλους.

7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κάθε μελέτη συνοδεύεται από προϋπολογισμό που καταρτίζεται με βάση προμέτρηση των βασικών εργασιών και τρέχουσες τιμές των ιδιωτικών έργων κατά το χρόνο της υποβολής της μελέτης.

Ο σκοπός του προϋπολογισμού είναι η ενημέρωση του κυρίου του έργου για το κόστος της κατασκευής και το ύψος του είναι κατά κρίση του συντάξαντος την μελέτη Μηχανικού.

Τα φορολογικά ή οι αμοιβές που υπολογίζονται με βάση το ΠΔ-515/89 (ΦΕΚ-219/Α/5-10-89), δεν συνδέονται με τον προϋπολογισμό αυτό.

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Κάθε μελέτη συνοδεύεται από διάγραμμα στο οποίο προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό καθώς και οι κρίσιμοι χρόνοι που αθροιζόμενοι προσδιορίζουν την συνολική διάρκεια του έργου.
2. Σκοπός του χρονοδιαγράμματος είναι η ενημέρωση του κυρίου του έργου για το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των βασικών εργασιών και για το συνολικό χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου, με ομαλές συνθήκες επιμέλειας και χρηματοδότησης.
3. Η παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος γίνεται με τη μορφή διαγράμματος και έκθεσης.

Share this post

Διαβάζουν επίσης