Skip to content

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Αντικείμενο – Σκοπός
Οι μελέτες εγκαταστάσεων συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε κτίριο, είτε σε συγκρότημα κτιρίων, είτε σε κτιριακό έργο τμήμα οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

2. Περιεχόμενο της μελέτης
Η κάθε μελέτη περιλαμβάνει:
Την σύνταξη σχεδίων, περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων θα κατασκευαστούν οι Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις, όπως παραπάνω εξειδικεύονται:

Η κάθε μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς ή άλλους παραδεδεγμένους διεθνώς ή επιβεβλημένους. Στα παρακάτω άρθρα αναφέρονται στις επιμέρους εγκαταστάσεις οι κανονισμοί που χρησιμοποιούνται.

3. Εξειδίκευση του περιεχομένου των μελετών

Για κάθε μία μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλλονται τα εξής:

α) Στοιχεία τοπικών συνθηκών και δεδομένων.

β) Αναλυτικοί υπολογισμοί.

γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων.

δ) Σχέδια διατάξεων που να καταγράφουν την πορεία την διέλευση το υλικό και τις διαστάσεις των δικτύων των εγκαταστάσεων όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στα οικεία για κάθε Η/Μ εγκατάσταση παρακάτω άρθρα.

ε) Διαγράμματα δικτύων και συνδεσμολογιών όπου παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά ότι απαιτούνται.

στ) Σχέδια λεπτομερειών στην κλίμακα που επιλέγει ο μελετητής.

ζ) Τεχνική έκθεση με την περιγραφή του συστήματος κάθε Η/Μ εγκατάστασης τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και τα μηχανήματα και τις συσκευές που την συγκροτούν.

η) Προδιαγραφές υλικών.

θ) Τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης των στοιχείων της Η/Μ εγκατάστασης (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων).

3.1 Οι μελέτες των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την λειτουργία ενός κτιρίου, είναι οι παρακάτω:

– Εγκατάσταση ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων μετά των ειδών υγιεινής.
– Εγκατάσταση θέρμανσης
– Εγκατάσταση Κλιματισμού – αερισμού
– Εγκατάσταση ηλεκτρολογική ισχυρών ρευμάτων
– Εγκατάσταση πυροπροστασίας
– Εγκατάσταση εκάστου ανυψωτικού συστήματος: ένας ή περισσότεροι ανελκυστήρες, κυλιόμενη κλίμακα (ή κλίμακες), γερανογέφυρα, πλατφόρμα.
– Εγκατάσταση Καυσίμων αερίων
– Εγκατάσταση Ηλεκτρικού υποσταθμού

3.2 Η παρουσίαση συνολικά των Η/Μ μελετών εγκαταστάσεων θα αποτελείται αφ’ενός μεν από την Γενική Μελέτη Δικτύων, αφ’ ετέρου δε από τις επί μέρους Μελέτες.

3.3 Η Γενική Μελέτη των δικτύων θα περιλαμβάνει:

Το γενικό Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου με τα δίκτυα παροχών του οικισμού (σε ένα ή περισσότερα σχέδια).

Γενικά σχέδια εγκαταστάσεων.

Γενικό Τοπογραφικό σχέδιο δικτύου παροχών (σε ένα ή περισσότερα σχέδια).

α) Το γενικό τοπογραφικό σχέδιο των εγκαταστάσεων θα είναι αντίγραφο του τοπογραφικού σχδίου της οικοδομής (χωρίς ενδείξεις διαστάσεων) και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία των δικτύων παροχής πόλεως στη θέση του οικοπέδου.

– Διαδρομή και βάθος αγωγών – διατομές – πίεση.
– Τάση και θέση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας. Στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο θα σημειώνονται η διαδρομή των δικτύων με διαφορετικές γραμμές για κάθε δίκτυο με σχετικό υπόμνημα.

Μέσα στο περίγραμα του υπόψη κτιρίου ή εάν τούτο δεν είναι επαρκές σε παραπλήσιο εμφανή χώρο, θα αναγράφονται οι απαιτήσεις του κτιρίου σε:
– Παροχή νερού σε κυβ.μ. ανά ώρα για πυρόσβεση.
– Ηλεκτρική ενέργεια σε ΚVΑ ( μονοφασικό, τριφασικό).
– ‘Αλλες τυχόν παροχές.

β) Γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων.

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνουν:

– Τις συνδέσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου με τα δίκτυα παροχών που φαίνονται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο τις διατομές και τη θέση τους.

– Την θέση και το χώρο των κυρίων στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου (μετρητές παροχών), κατανεμητές, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, δεξαμενές πετρελαίου, ψυχροστάσια, βάθρους, μηχανοσίφωνες, εξωτερικά φρεάτια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού, δεξαμενές νερού, αντιλιοστάσια, γειώσεις κλπ.).

– Την οριζόντια πορεία των γενικών δικτύων και κατακόρυφες στήλες όλων των εγκαταστάσεων με κύριες διαστάσεις (διατομές, διαμέτρους κλπ.) ώστε να γίνεται εμφανής η σχετική μεταξύ τους θέση και σχέση.

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων θα παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 εάν η πρώτη μικρή κλίμακα δεν δίνει αναγνώσιμα σχέδια.
Για κάθε δίκτυο εγκαταστάσεως θα χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη γραμμογραφία του γενικού τοπογραφικού σχεδίου με σχετικό υπόμνημα.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1 Εγκατάσταση ύδρευσης.

4.1.1 Γενικό σχέδιο ύδρευσης.
Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο θα φαίνεται η θέση υδρομετρητών και οι διαδρομές των σωλήνων παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκκίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους.

4.1.2 Τεχνική περιγραφή που θα περιλαμβάνει:

α) Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες.

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλαγεί για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές).

4.1.3 Τεύχος υπολογισμών:

α) Θα περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς στις περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες κλπ.), ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του δικτύου.

β) Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζοντίων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία δεν απαιτείται τεύχος υπολογισμών.

4.1.4 Σχέδια κατασκευής:

4.1.4.1 Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες θα φαίνονται:

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

β) Η γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και τα δίκτυα διανομής ζεστού και κρύου νερού. Η τροφοδότηση των κοινοχρήστων χώρων και του δικτύου άρδευσης κήπου, όπου υπάρχουν.

γ) Το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των σωλήνων των δικτύων, οι διακόπτες δικλίδες κλπ.

δ) Υπόμνημα που θα δείχνει την διάκριση των σωληνώσεων ζεστού – κρύου νερού, καθώς και τους συμβολισμούς διακοπτών, δικλείδων, κλπ. κάθε είδους κλπ. καθώς και κάθε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων.

4.1.4.2 Διάγραμμα ύδρευσης στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια δίκτυα. Επίσης η διάμετρος των σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βάνες, κρουνοί, βαλβίδες κλπ.).

4.1.4.3 Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθήκευσης ή εξίσωσης αντιλιοστασίων και κάθε άλλης κατασκευής που χρειάζεται σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του δικτύου πόλεως καθώς επίσης και σε κτίρια με ειδικές απαιτήσεις (βιομηχανίες, ξενοδοχείου κλπ.).

4.2 Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

4.2.1 Γενικό Σχέδιο αποχέτευσης.

Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο θα φαίνεται:

α) Το οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεάτια, σωλήνες, μηχανοσίφωνες κλπ.) και ο τρόπος διάθεσής τους (σύνδεση με το δίκτυο της πόλης-βόθρος κλπ.).

β) Το οριζόντιο δίκτυο απομάκρυνσης των ομβρίων όλης της οικοδομής και των διαμορφούμενων ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου.

4.2.2 Τεχνική περιγραφή που θα περιλαμβάνει:

α) Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ άν υπάρχει).

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε συγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες).

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλαγεί για την αποχέτευση ακαθάρτων και βροχής (δίκτυα πόλεως, βόθροι, σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.).

ε) Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

4.2.3 Τεύχος υπολογισμών που θα περιλαμβάνει:

α) Τους αναγκαίους υπολογισμούς από τους οποίους θα προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων ( μέθοδος υδραυλικών υποδοχέων ή άλλη).
4.2.4 Σχέδια κατασκευής

4.2.4.1 Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες θα φαίνονται:

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

β) Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής της διαμέτρου των σωλήνων, των σιφωνίων, φρεατίων, παγίδων, στομίων καθαρισμού κλπ.

γ) Οι σωλήνες αερισμού του δικτύου αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής και των διαμέτρων τους κλπ.

δ) Υπόμνημα με τους συμβολισμούς των σωλήνων, φρεατίων, ειδικών τεμαχίων, πωμάτων κλπ.

4.2.4.2 Διάγραμμα αποχετεύσεων στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια τμήματα των δικτύων. Επίσης η ποιότητα και η διάμετρος των σωλήνων και των εξαρτημάτων των δικτύων (σιφώνια, βαλβίδες, φρεάτια κλπ.) και οι σωλήνες αερισμού τους.

4.2.5 Μελέτη διαθέσεως των ακαθάρτων εφόσον απαιτείται, που θα περιλαμβάνει:

α) Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενής συγκέντρωσης και αντλιοστασίου ανύψωσης, σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του κτιρίου δεν μπορούν να αποχετευθούν δια βαρύτητος στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

β) Υπολογισμό χωρητικότητας και κατασκευαστικά σχέδια σηπτικού και απορροφητικού βόθρου, σε περίπτωση ανυπαρξίας δικτύου αποχέτευσης πόλεως.

γ) Εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία μελέτη διάθεσης λυμάτων, όπως απαιτείται σε ειδικές περιπτώσεις, βιομηχανιών, κτηνοτροφικών μονάδων, μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ. κατά τις οικείες διατάξεις.

4.2.6 Αποχέτευση ομβρίων.

Κάτοψη του δώματος ημιϋπαιθρίων και υπαιθρίων χώρων του κτιρίου, εξωστών της οικοδομής στην οποία θα φαίνεται ο τρόπος απορροής των ομβρίων, οι θέσεις συγκεντρώσεώς τους, οι θέσεις και οι διατομές των αγωγών απομάκρυνσης (κατακόρυφων στηλών), τα υλικά κατασκευής κλπ.

Τα στοιχεία αυτά στους λοιπούς ορόφους θα φαίνονται στις κατόψεις της παρ.1, 2, 3, 1.

4.3 Εγκατάσταση θέρμανσης.

4.3.1 Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

4.3.1.1 Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

4.3.1.2 Εξωτερικές μέσες και ελάχιστες θερμοκρασίες.

4.3.1.3 Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.

4.3.1.4 Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό.

4.3.1.5 Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος θέρμανσης χώρων ή διαμερισμάτων.

4.3.1.6 Συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο.

4.3.1.7 Χρησιμοποιημένη μορφή ενέργειας ή καύσιμα.

4.3.1.8 Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

4.3.1.9 Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

4.3.1.10 Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

4.3.1.11 Τρόπος εγκατάστασης και συνδέσεως (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες).

4.3.2 Τεύχος υπολογισμών που θα περιλαμβάνει:

4.3.2.1 Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (λεβητοστάσιο, θερμαντικά σώματα, αντλίες θερμότητας, δίκτυο σωληνώσεων, δίκτυο αεραγωγών, στόμια θερμοσυσσωρευτές, ηλιακοί συλλέκτες, δεξαμενές καυσίμων κλπ.).

4.3.2.2 Υπολογισμό και συγκεντρωτική κατάσταση των συντελεστών επιβάρυνσης και των συντελεστών διάρθρωσης, για την σύνταξη του πίνακα κατανομής δαπανών.

4.3.3 Σχέδια κατασκευής.

4.3.3.1 Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου θα φαίνονται:

– η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων στηλών ή αεραγωγών, καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους.
– η θέση, η ικανότητα και το μέγεθος των θερμαντικών μονάδων και στοιχείων.

4.3.3.2 Σχέδιο κάτοψης λεβητοστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

4.3.3.3 Διάγραμμα σωληνώσεων, αεραγωγών, κεντρικών καλωδίων κλπ. στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη των σωλήνων και οι αυτοματισμοί.

4.4 Εγκατάσταση κλιματισμού – αερισμού.

4.4.1 Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει:

4.4.1.1 Ποιοί ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

4.4.1.2 Εξωτερικές μέσες και μέγιστες θερμοκρασίες.

4.4.1.3 Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.

4.4.1.4 Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό.

4.4.1.5 Εναλλαγές αέρα που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό του αερισμού των χώρων (αίθουσες, μαγειρεία,λουτρά κλπ.).

4.4.1.6 Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος κλιματισμού χώρων ή διαμερισμάτων.

4.4.1.7 Συνολικό απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο.

4.4.1.8 Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας.

4.4.1.9 Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

4.4.1.10 Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

4.4.1.11 Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

4.4.1.12 Τρόποι εγκατάστασης και συνδέσμων (περιγραφή και αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες).

4.4.2 Τεύχος υπολογισμών που θα περιλαμβάνει.

4.4.2.1 Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (ψυχροστάσιο, κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας, δίκτυο αεραγωγών, στόμια κλπ.).

4.4.3 Σχέδια κατασκευής.

4.4.3.1 Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου θα φαίνονται
– η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων αεραγωγών και των οριζόντιων διαδρομών τους.
– η θέση και το μέγεθος των ψυκτικών μονάδων και στοιχείων.

4.4.3.2 Σχέδιο κάτοψης ψυχροστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

4.4.3.3 Διάγραμμα αεραγωγών και κεντρικών καλωδίων κλπ. στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη και οι αυτοματισμοί.

4.5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων.

4.5.1 Τεχνική έκθεση που θα αναφέρει:

4.5.1.1 Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατάτη σύνταξη της μελέτης.

4.5.1.2 Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

4.5.1.3 Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

4.5.2 Τεύχος υπολογισμών.

4.5.2.1 Υπολογισμός και κατανομή φορτίων για κάθε φάση.

4.5.2.2 Υπολογισμός των γενικών ασφαλειών και διακοπών των πινάκων.

Ο παραπάνω υπολογισμός δεν είναι αναγκαίος για μονοφασικούς πίνακες με γενική ασφάλεια – 35Α ή τριφασικούς πίνακες 3 Χ 35Α και μικρότερους.

4.5.3 Σχέδια κατασκευής.

4.5.3.1 Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα εμφανίζονται οι θέσεις των πινάκων και υποπινάκων, οι θέσεις και τα μεγέθη των γραμμών φορτίων κινήσεως λοιπών φορτίων εκτός φωτισμού και η κατανομή των γραμμών στους διάφορους χώρους.

4.5.3.2 Μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων και υποπινάκων με αναφορά του μεγέθους των οργάνων διακοπής, των ασφαλειών και των αυτομάτων.

4.6 Ενεργητική Πυροπροστασία.

4.6.1 Τεχνική έκθεση, που αναφέρει:

4.6.1.1 Ποιοί ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

4.6.1.2 Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας.

4.6.1.3 Απαιτήσεις φωτισμού – σήμανσης οδεύσεων διαφυγής, συνοπτική περιγραφή.

4.6.1.4 Λεπτομερής περιγραφή απαιτούμενων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας.

4.6.1.4.1 Τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας.

4.6.1.4.2 Υπολογισμοί συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (καταιονητήρες, υδροδοτικό δίκτυο κλπ.).

4.6.1.4.3 Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ άν υπάρχει).

4.6.2 Σχεδίαση

4.6.2.1 Σχεδίαση στις κατόψεις όλων των στοιχείων των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας: Φωτιστικά ασφαλείας, σήμανση οδεύσεων διαφυγής, πυρανιχνευτές, συναγερμοί, κεφαλές αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικές φωλεές, σημεία υδροληψίας, φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες, ερμάρια πυροσβεστικών εργαλείων, πίνακες πυροπροστασίας.

4.6.2.2 Μονογραμμικά σχέδια χωρίς κλίμακα των δικτύων πυρόσβεσης που δείχνουν την σύνδεση των συσκευών και στοιχείων πυρόσβεσης.

4.6.2.3 Ηλεκτρικό μονογραφικό σχέδιο πυρανίχνευσης με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

4.7 Εγκατάσταση ανυψωτικού συστήματος.

4.7.1 Τεχνική έκθεση που θα αναφέρει:

4.7.1.1 Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

4.7.1.2 Το σύστημα που έχει επιλεγεί.

4.7.1.3 Το πλήθος των στάσεων, την ταχύτητα ανυψώσεως ή μεταφοράς το σύστημα των αυτοματισμών, το φορτίο ανυψώσεως ή μεταφοράς.

4.7.1.4 Προδιαγραφές υλικών

4.7.2 Τεύχος υπολογισμών.

4.7.2.1 Θα περιλαμβάνει τις κύριες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό.

4.7.2.2 Πλήρη υπολογισμό και έλεγχο αντοχής των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα, οδηγοί άξονες κλπ.).

4.7.3 Σχέδιο κατασκευής.

4.7.3.1 Κάτοψη μηχανοστασίου και βροχοστασίου υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελευθέρων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

4.7.3.2 Τομή φρέατος υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις μεταξύ στάσεων ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω από τη πρώτη και πάνω από τη τελευταία στάση και ελεύθερο ύψος μηχανοστασίου.

4.7.3.3 Σχέδια λεπτομερειών όπου είναι αναγκαία προκειμένου για κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενους διαδρόμους (ύψος κουπαστής, χειρολαβών, θυρών, πλατυσκάλων, ανοιγμάτων επιθεωρήσεως και επισκευών, κλίσεις διαδρόμων, καμπύλες διαδρόμων, συστημάτων ασφαλείας κλπ.), προκειμένου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καταστημάτων, αιθουσών συναθροίσεως ανθρώπων, υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κλπ.

4.8 Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού.

4.8.1 Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

4.8.1.1 Ποιοί ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

4.8.1.2 Τον τρόπο εξαερισμού και απαγωγής της θερμότητας του χώρου.

4.8.1.3 Αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας.

4.8.1.4 Προδιαγραφές υλικών.

4.8.1.5 Γειώσεις.

4.8.2 Τεύχος υπολογισμών.

Υπολογισμός κύριων στοιχείων εγκατάστασης (εξαεριστήρες, κυκλοφορία αέρος, απαγωγής θερμότητας, λεκάνες απορροής ράβδοι, μονωτήρες κλπ.).

4.8.3 Σχέδια κατασκευής

4.8.3.1 Σχέδια κατόψεως υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελεύθερου χώρου κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεως.

4.8.3.2 Τομή κατά το ύψος (κλ. 1:50)

4.8.3.3 Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύσεως, αυτοματισμών και ασφαλίσεως με αναφορά των μεγεθών των οργάνων διακοπής, ζεύξεως και ενδείξεως.

4.8.3.4 Σχέδια κατασκευής γειώσεων και σημεία συνδέσεως αυτών.

Share this post

Διαβάζουν επίσης