Skip to content

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ
Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης.

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων θα λαμβάνονται υπ’όψη οι εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμοί και Αποφάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων, όπως π.χ.

α) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

β) Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός

γ) Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ωπλισμένου σκυροδέματος.

δ) Ο Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων.

ε) Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων δομικών έργων.

ζ) Οι Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προεντάσεως, υλικών κλπ.

στ) Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

2. Επί θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τους άνω Κανονισμούς και Αποφάσεις, ή καλύπτονται ανεπαρκώς, ισχύουν κατά περίπτωση οι γερμανικοί Κανονισμοί ή Κανονισμοί άλλων χωρών, εφ’όσον γίνεται επαρκής αιτιολόγηση της εφαρμογής τους.

4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ


Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τεύχη υπολογισμών

2. Γενικά σχέδια φέρουσας κατασκευής

3. Σχέδια λεπτομερειών

1. Τεύχη υπολογισμών
1.1 Τεχνική ‘Εκθεση που θα περιλαμβάνει:

α) Περιγραφή του έργου (ιστορικό, χρήση, αριθμό ορόφων,προβλέψεις επεκτάσεων κλπ.)

β) Το είδος της κατασκευής (ωπλ. σκυρόδεμα, σιδηρά κατασκευή, ξύλινη κατασκευή κλπ.)

γ) Το είδος των φορέων, σύστημα θεμελιώσεως κλπ.

δ) Τις μεθόδους υπολογισμού

ε) Τις παραδοχές των φορτίσεων του υπολογισμού

στ) Την ποιότητα των υλικών κατασκευής

ζ) Το είδος του εδάφους θεμελιώσεως και την εκτίμηση της επιτρεπόμενης τάσεως φορτίσεως.

η) Την περιοχή σεισμικότητας, τον συντελεστή σπουδαιότητας, και τον σεισμικό συντελεστή.

θ) Τα πάχη επικαλύψεως των οπλισμών.

1.2 Υπολογισμό των στατικών μεγεθών, και των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου στις χαρακτηριστικές θέσεις και των αναπτυσσόμενων τάσεων ή παραμορφώσεων, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.

1.3 Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση της πιθανής (κατά τον Κανονισμό) παραλείψεώς του.

2. Γενικά Σχέδια Φέρουσας Κατασκευής

Τα γενικά σχέδια του φέροντος οργανισμού θα σχεδιάζονται στην ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και θα περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων και των θεμελίων και σχηματική τομή.

Στα σχέδια αυτά θα εμφανίζονται:

2.1 Οι βασικές παραδοχές κατ’ελάχιστον, ήτοι ποιότητα υλικών, τάση εδάφους, σεισμικότητα και πάχη επικαλύψεως οπλισμών.

2.2 Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων ή ενδείξεις μορφής και διατομών για τα σιδηρά και ξύλινα έργα, οι στάθμες κλπ.

2.3 Οι οπλισμοί, σε περιπτώσεις φορέων οπλισμένου σκυροδέματος.

Εκτός από τους κύριους οπλισμούς αναγράφονται οι συνδετήρες, οι διανομές, ο οπλισμός μοντάζ και κάθε άλλος οπλισμός που προκύπτει από τους υπολογισμούς ή είναι κατασκευαστικώς απαραίτητος.


2.4 Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης κλπ.

2.5 Τα σταθερά σημεία των κατακορύφων φερόντων στοιχείων και οι διαστάσεις που καθορίζουν τη θέση όλων των κατακορύφων και οριζοντίων στοιχείων.

2.6 Οι διαστάσεις, τα βάθη και οι θέσεις όλων των στοιχείων της μεθαλίωσης (πέδιλα, πάσαλοι, πεδιλοδοκοί, συνδετήριες δοκοί κλπ. κατά περίπτωση) και οι συντεταγμένες των σταθερών σημείων των στύλων και τοιχείων ως προς σταθερό σύστημα ορθογωνίων αξόνων.

2.7 Στις κατόψεις των γενικών σχεδίων σημειώνονται και προσδιορίζονται οριζοντιογραφικά όλες οι οπές των πλακών (φωταγωγοί, καπναγωγοί, αεραγωγοί, διέλευση σωληνώσεων κλπ.).

2.8 Υπόμνημα με σκαριφήματα και γενικές παρατηρήσεις, χρήσιμες για την κατανόηση του σχεδίου και για την σωστή εφαρμογή των Κανονισμών και της μελέτης (συνδετήρες και πύκνωσή τους, κρίσιμο μήκος τυπικός οπλισμός τοιχίων και παραστάδων, μήκος αναμονών κλπ.) θέσεις κάμψεως διατμητικού οπλισμού κλπ.).

3. Σχέδια λεπτομερειών

Τα σχέδια λεπτομερειών, σε κατάλληλη κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή 1:10 κλπ., μπορούν να σχεδιάζονται σε ιδιαίτερη πινακίδα ή επί των γενικών σχεδίων.

Συνίστανται σε κατακόρυφες ή οριζόντιες τομές που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν επακριβώς τη μορφή, τις διαστάσεις και τον τρόπο οπλίσεως των διατομών ή τμημάτων φορέων προς αποφυγήν σφαλμάτων ή αμφιβολιών κατά την κατασκευή.

Σχέδια λεπτομερειών απαιτούνται:

α) Για την ένδειξη του τρόπου οπλίσεως στυλών και τοιχωμάτων.

β) Για την χάραξη της τυπικής κλίμακας οπλισμένου σκυροδέματος.

γ) Για την ένδειξη των οπλισμένων αναρτήσεων, μεγάλων συγκεντρωμένων φορτίων, φυτευτών στύλων, οπλισμού διατρήσεως πλακών κλπ.

δ) Για την ένδειξη των οπλισμών εσχαρών, κελυφών, πτυχωμάτων στεγών, προεντεταγμένων φορέων, κεκαμμένων ή καμπύλων δοκών, μεγάλων προβόλων (άνω των τριών μέτρων), πλαισίων κλπ.

ε) Για την ένδειξη στηθαίων, μετώπων (κρεμαστών ή ανεστραμμένων), σκοτιών κλπ.

στ) Για τη ένδειξη κόμβων ζευκτών και λοιπών σιδηρών ή ξυλίνων κατασκευών κλπ.

ζ) Για την ένδειξη της στάθμης εδρεύσεως του φρέατος του ανελκυστήρος (σε σχέση με την υπόλοιπη θεμελίωση και την κατώτατη στάθμη), των οπών διελεύσεως συρματοσκοίνων και τροχαλιών και του απαιτουμένου ύψους και διατάξεως τροχαλιοστασίου κλπ.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

1.Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης

1.1 Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται:

α) Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς την διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατασκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και τους οπλισμούς όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές).

β) Στην χρήση του κτιρίου και την διαπίστωση τηρήσεως των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίων.

γ) Στην διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και στον εντοπισμό και την αποτύπωση εμφανών ρυγμών, υπερβολικών παραμορφώσεων, καθιζήσεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν τόσο στο φέροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως. Διαπίστωση της ύπαρξης βάθρου, ρεμάτων, εκσκαφών κλπ. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου.

δ) Συμπέρασμα για τη φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν συνόλου και των μεμονομένων στοιχείων του. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επιφυλάξεις για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η έρευνα επεκτείνεται σε:

δ1) Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής από μαρτυρίες, ημερολογία, επιμετρήσεις, συμφωνητικά κλπ. που τυχόν υπάρχουν και βοηθούν στο σχηματισμό της σωστής εικόνας.

δ2) Αξιολόγηση όλων των πάρα πάνω δεδομένων που βασίζεται ακόμα σε δοκιμασίες και ελέγχους (πυρηνοληψία, διαπιστώσεις παχών πλακών, αναζητήσεις οπλισμών,
αποκαλύψεις θεμελίων, ξύλινων ή σιδηρών στοιχείων κλπ.), που κρίθηκαν απαραίτητοι από τους υπογράφοντες μηχανικούς.

1.2 Φωτοαντίγραφο των κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπων) εφόσον υπάρχουν με αναγραφή του αριθμού άδειας.

1.3 Διάταξη φέροντος οργανισμού (ξυλότοπους) του υπάρχοντος κτιρίου (αν διαφέρει από την εγκεκριμένη) με ενδείξεις των γεωμετρικών στοιχείων.

Οι θέσεις πυρηνοληψίας τομών, αποκαλύψεως πεδίλων, κλπ. εφόσον έγιναν, καθώς επίσης και οι θέσεις ρωγμών, βελών, καθιζήσεων κλπ. εφόσον υπάρχουν και επηρεάζουν τη στατική αντοχή σημειώνονται πάνω στα σχέδια αυτά ή πάνω στα φωτοαντίγραφα της προηγούμενης παρ.2.

1.4 Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και δεν καλύπτονται από την πρόβλεψη.

1.5 Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμός σχέδια και τεχνική περιγραφή) άν χρειάζεται.

1.6 Αποτέλεσμα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητας εδάφους κλπ. εφόσον πραγματοποιηθούν.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη απαιτείται:

2.1 Υποβολή έκθεση αυτοψίας, όπως προηγουμένως.

2.2 Αντίγραφα εγκεκριμένης κάτοψης φέροντος οργανισμού (ξυλότοπου) όπως προηγουμένως.

2.3 Διάταξη, φέροντος οργανισμού όπως κατασκευάστηκε (όπως προηγουμένως), εφόσον διαφέρει από την εγκεκριμένη.

2.4 Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και όσων άλλων ο μελετητής κρίνει απαραίτητα και αντισεισμικό έλεγχο προσθήκης και υπάρχοντος για την εκτίμηση της πιθανολογούμενης αντοχής.

2.5 Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

2.6 Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών εφόσον πραγματοποιηθούν.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη, απαιτείται:

3.1 Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται στις παρ.γ, δ, της περιπτ.1.1.

3.2 ‘Ελεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία ή άλλη δόκιμο μέθεδο. Κατά την πυροληψία λανβάνονται 3 τουλάχιστον δοκίμια ανά οικοδομή και μέχρι 100 μ3 οπλισμένου σκυροδέματος και ένα επί πλέον δοκίμιο ανά 100 μ3 μέχρι των 400 μ3.

Για την κατά προσέγγιση εκτίμηση του όγκου αυτού λαμβάνονται 0,25 μ2 σκυροδέματος ανά 1,0 μ2 κατόψεως ξυλοτύπου ή θεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολογισμός.

Σε περίπτωση σκυροδέματος ποιότητας Β 120 επιτρέπεται μακροσκοπικός έλεγχος χωρίς τις παραπάνω δοκιμές.

3.3 ‘Ελεγχος ποιότητας και ποσότητας οπλισμών με ενδεικτικές τομές ίσης τουλάχιστον με τον παραπάνω αριθμό δοκιμίων.

3.4 Ενδεικτικός έλεγχος διαστάσεων πεδίλων, ίσων σε αριθμό με το 20% του αριθμού πεδίλων και όχι λιγότερα των τριών.

3.5 Είναι δυνατόν να επιβάλλεται μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων σε περίπτωση εμφανίσεως ρωγμών, καθιζήσεων, υπερβολικών βελών και λοιπών βλαβών ή σε περιπτώσεις κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού.

3.6 Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυπο) με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του.

3.7 Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός της υπάρχουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός βασίζεται στην πιθανολογούνενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογούμενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτό προέκυψε από τις έρευνες των παρ.2 και 3.

3.8 Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται.

3.9 Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών.

3.10 Απολαγή από τον έλεγχο θεμελίων και τον έλεγχο των υπαρχόντων κατακορύφων στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν φορτίζονται από την νέα κατασκευή.
Κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουσας οικοδομής θεωρείται ενδιάμεση των περιπτ.1, 2 και 3 και αντιμετωπίζεται ανάλογα.

Δεν απαιτείται η τήρηση ολόκληρης της προηγούμενης διαδικασίας σε περίπτωση πρόσθηκης επιφάνειας μικρότερης από το 20% της επιφάνειας υπάρχοντος ορόφου ή ελαφροκατασκευών με φορτία μικρότερα από το 20% του φορτίου ορόφου.

Και στις τρεις περιπτ.1, 2 και 3 ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται και υποχρεούται να αναθεωρεί, τροποποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες παρά πάνω μελέτες και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή εφόσον αυτό απαιτείται από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της προσθήκης συνθήκες.

Οι εκθέσεις αυτοψίας (1.1, 2.1, 3.1) αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται.

Share this post

Διαβάζουν επίσης