Skip to content

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Eπίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ
Με τις προδιαγραφές ρυθμίζεται ο τρόπος σύνταξης του Αρχιτεκτονικού μέρους της μελέτης των οικοδομών – κτιριακών έργων, δηλαδή της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο αλλά και των ειδικώτερων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

Η εκπόνηση των μελετών αυτών αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη περιλαμβάνει:
α) Την συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου.
β) Την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών προβλημάτων του έργου και την διατύπωση των προτεινόμενων λύσεων σε τεχνικές πληροφορίες με τη μορφή σχεδίων, πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
γ) Πρόβλεψη για τη δαπάνη του έργου.

Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα Κτιριακά έργα όπως π.χ.
α) Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός (ΓΟΚ)
β) Οι ισχύοντες Κανονισμοί Ειδικών κτιριακών έργων
(Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κλπ.)
γ) Ο Ελληνικός Κανονισμός για την μελέτη και εκτέλεση έργων εξ’ωπλισμένου σκυροδέματος.
δ) Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων
ε) Οι κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων, ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων
στ) Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα
ζ) Οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως
η) Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
θ) Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων
ι) Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός
ια) Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας
ιβ) Αερίων καυσίμων
ιγ) Θερμομόνωσης

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ελληνικούς κανονισμούς μπορεί να χρησιμοποιούνται διεθνείς παραδεκτοί ξένοι κανονισμοί με την έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Διάγραμμα κάλυψης
2. Σχέδια κατασκευής
3. Σχέδια λεπτομερειών
4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης, επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης.
5. Τεχνική περιγραφή

[ 1 ] Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:200
Το διάγραμμα κάλυψης προκύπτει από υπεύθυνη αποτύπωση και περιλαμβάνει :

α) Το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του, με όλες τις πλευρές του και το εμβαδόν του.

β) Τα κτίσματα, τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές (εξώστες κλπ.), τις εσοχές και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κλπ. του κτιρίου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης περιέρχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επί πλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση, άν η ανέγερσή τους ήταν αυθαίρετη.

γ) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους και του συντελεστή κατ’όγκου εκμετάλευσης των πλάγιων και των οπισθίων αποστάσεων των προεξοχών τον υπολογισμό των εξωστών και ημιυπαιθρίων χώρων τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και τον τρόπο κάλυψής τους.

δ) Σχηματική τομή στην οποία υπάρχουν το συνολικό ύψος του κτισίματος το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης τα ύψη των ορόφων οι στάθμες τους από την υψομετρική αφετερία, και η θέση του ιδεατού στερεού.
‘Οπου χρειάζεται να αιτιολογηθούν τα παραπάνω γίνεται αναφορά στα σχετικά άρθρα του ΓΟΚ στις ειδικές διατάξεις, στις εγκυκλίους και στις απόφάσεις (παρεκκλίσεων κλπ.) που εφαρμόζονται.

[ 2 ] Σχέδια κατασκευής
Τα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1:50. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, είναι δυνατό να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων των όψεων και των τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 τα οποία όμως συνοδεύονται από σχέδια τμημάτων του κτιρίου ή των επί μέρους κτιρίων σε κλίμακα 1:50.
Στα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:
2.1 Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. Εξάρτηση από οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετερία μέτρησης υψών.
2.2 Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων.
2.3 Κάτοψη ισογείου.
2.4 Κατόψεις όλων των υπολοιπών ορόφων.
2.5 Κάτοψη δώματος ή στέγης.
2.6 Κάτοψη διαμόρφωσης ακαλύπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ’αυτούς (κλίμακες, μανδρότοιχοι, τοίχοι, αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης κλπ.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κατοψή ισογείου.

Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, όροφοι, δώμα, ή στέγη) περιέχουν:

      α) Τις οικοδομικές γραμμές (ΟΓ). Εξάρτηση της οικοδομής απ’αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε άλλο μικρότερης κλίμακας μέσα στον ίδιο πίνακα όπου καθορίζεται η θέση                 του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα.

       β) Βοριά
       
       γ) Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης
       
       δ) Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων.

       ε) Την ονομασία των χώρων κύριων και βοηθητικών.

     στ) Τις απαραίτητες εξωτερικές διαστάσεις, τις διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων.

      ζ) Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγμα, ποδιά πρέκι).

      η) Θέσεις τομών.

     θ) Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών

      ι) Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων:

 • Στάθμες τελικού δαπέδου και φέρουσας κατασκευής
 • ‘Ενδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοικτοί εξώστες
 • Θέσεις ειδών υγιεινής νεροχυτών, συσκευών, κουζίνας κλπ., στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μελέτες.
 • Θέσεις ντουλαπιών.
 • ‘Ενδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών κλπ.
 •  Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δωμάτων ή στέγης.
 • Υπολογισμός του εμβαδού του όγκου των κτισμάτων.

2.7 ‘Οψεις
‘Ολες οι όψεις του κτίσματος

Στις όψεις περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης.
Στις όψεις αναγράφονται τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κυρίας εισόδου του κτιρίου αναφορικά με την αφετερία μέτρησης υψών.

2.8 Τομές
Δύο τουλάχιστον, κάθετες η μια στην άλλη, τομές από τις οποίες η μια οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο.

Οι τομές περιέχουν:

1. Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία με το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων.

2. Τα φέροντα στοιχεία, που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχεδίασης.

3. Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης.

4. ‘Ολα τα ελευθέρα ύψη ορόφων, στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετερία μέτρησης υψών, συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων.

5. Προβολές των λοιπών στοιχείων.

6. Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.

[ 3 ] Σχέδια Λεπτομερειών

[(Σ.Σ. Τα εδαφ.(α) και (ε) καταργήθησαν με την Εγκ-71672/57/5-10-90.

Τα διατηρούμε δια τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις:
(α) Πίνακας όλων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 που περιλαμβάνουν

 • τις διαστάσεις του ανοίγματος και κουφώματος
 • το είδος της κατασκευής
 • το υλικό
 • τον αριθμό των φύλλων
 • τα υψόμετρα των υπερθύρων
 • κατωφλιών, ποδιών
 • την θέση και τον τρόπο ανοίγματος των κινητών φύλλων.

Τα κουφώματα φέρουν χαρακτηρισμούς που αντιστοιχούν πρός τα λοιπά σχέδια και τομές 1:20 που αντιστοιχούν στα σχέδια λεπτομερειών.).
(ε) Σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων π.χ. εισόδων, μεγάλων αιθουσών ειδικής λειτουργίας, σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ανάλογα με το μέγεθος του χώρου.
Διευκρινίζεται ότι ως ειδικοί χώροι θεωρούνται στις κατοικίες οι κουζίνες και τα λουτρά.

Τα εδαφ.(α) και (ε) καταργήθησαν με την Εγκ-71672/57/5-10-90.]

(β) Κατόψεις όλων των κλιμάκων του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 με ακριβή προσδιορισμό της χάραξης και αρίθμηση των βαθμίδων και επί μέρους τομές 1:10 αν απαιτούνται.

(γ) Τομή καθ’ύψος από την στέγη μέχρι τη βάση σε χαρακτηριστικές θάσεις υπό κλίμακα 1:20 που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες με επεξηγήσεις σαφείς της κατασκευής και των χρησιμοποιημένων υλικών.

(δ) Σχέδια κατασκευής τυχόν ψευδοροφών υπό κλίμακα 1:20.

(στ) Σχέδια λεπτομερειών στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών, χειρολισθήρων κλπ. σε κλίμακα 1:10.

(ζ) Σχέδια λεπτομερειών τυχόν αρμών διαστολής σε κλίμακα 1:20

4. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει :

α) Κατόψεις όλων των επιπέδων με γενικές εξωτερικές διαστάσεις με τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών κουφωμάτων και με ονομασία χώρων.

β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

5. Τεχνική περιγραφή

Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει :

α) Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου

β) Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου

γ) Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκου κτιρίου

δ) Αριθμό χρήση και εμβαδόν των ορόφων

ε) Περιγραφή και εμβαδόν των οριζόντιων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του εμβαδού κατοικιών του κτιρίου και των κοινόχρηστων χώρων του.

στ) Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας.

ζ) Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών.

Ε. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τεχνική ‘Εκθεση

2. Γενικά Σχέδια

3. Σχέδια Λεπτομερειών

1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

1.1 Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

1.2 Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας.

1.3 Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδά, αριθμούς ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κλπ.

1.4 Οδεύσεις διαφυγής.

1.4.1 Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο.

1.4.2 Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής.

1.4.3 ‘Ελεγχος των μέγιστων αποστάσεων απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

1.4.5 Καθορισμός ορίων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης – Κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

1.5. Δομική πυροπροστασία.

1.5.1 Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων όπου περιλαμβάνονται και οι επικίνδυνοι χώροι και τα πυροπροστατευόμενα φρέατα.

1.5.2 Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων το κελύφους των πυροδιαμερισμάτων και έλεγχος τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού – έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων.

1.5.3 ‘Ελεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων (εκτός των οδεύσεων διαφυγής).

1.5.4 ‘Ελεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.

1.5.5 Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών τελειωμάτων των δομικών στοιχείων με αναφορά στο παράρτημα του κανονισμού ή προσκόμιση των αναλόγων πιστοποιητικών ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο πρότυπων δοκιμασιών.

1.5.6 Τυχόν αλληλοεπίδραση ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας.

2. Γενικά Σχέδια

2.1 Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών, όπου σημειώνονται τα εξής :

2.1.1 Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου για τον καθορισμό των απαιτήσεων των εξωτερικών τοίχων.

2.1.2 Εξωτερικές σκάλες κινδύνου – υδροδοτικά σημεία – θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (τοπογραφικό).

2.1.3 ‘Ορια πυροδιαμερισμάτων, επικινδύνων χώρων, πυροπροστατευμένων φρεάτων κλπ. (έγχρωμη γραμμή με ένδειξη του δείκτη πυραντίστασης).

2.1.4 ‘Οριο πυροπροστατευομένων οδεύσεων διαφυγής (έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίας εσωτερικών τελειωμάτων).

2.1.5 ‘Ελεγχος της μέγιστης πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, μέγιστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιέξοδων (κατόψεις).
2.1.6 Ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόψεων για τα πυράντοχα κορυφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυραντούχο κουφώματος).

3. Σχέδια λεπτομερειών, όπου σημειώνονται τα εξής :

3.1 Δομικά στοιχεία κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης).

3.2 Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευόμενων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

3.3 Πυράντοχα κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευομένων οδεύσεων διαφυγής.

Share this post

Διαβάζουν επίσης